Humantec Purchasing & Supply Management Consultants

Value Offering

Executive Education

Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Supply Management για Στελέχη όλων των βαθμίδων που εμπλέκονται στον εφοδιασμό της επιχείρησης. Διαρκούν από 8 ώρες μέχρι και 9 μήνες ανάλογα τον τύπο του προγράμματος.

Publications

Textbooks, Manuals και βοηθήματα που αποτυπώνουν μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αξίας πρός τους καταναλωτές των προιόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας σας.

SCM Software

Bελτιστοποίηση συσκευασίας και φόρτωσης για Packaging Engineers και Logistics Managers μεταποιητικών επιχειρήσεων και εταιρειών διανομής (retailers, 3PLs, wholesalers) που επιθυμούν να μειώσουν το κόστος αποθήκευσης και διανομής.

Pricing:

Corporate: 33 € / Άτομο / Ώρα

Open: 264 € / Άτομο (8 ώρες)

Certificate: € 1650 / Εξάμηνο

Pricing:

Διοίκηση Εφοδιασμού : 48 €

Γλωσσάριο Τεχνικών Όρων: 20 €

Purchasing Week: Δωρεάν!

Pricing:

ΤOPS Pro: από 2160 € / License

MaxLoad: από 4990 € / License

Overview
Certificate in Logistics
certificate_logistics
ecourse_banner
Search
Shopping Cart
Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Purchasing week

Ανάθεση Δραστηριοτήτων σε Τρίτους: το Δίλημμα Αγορά ή Ιδιοκατασκευή (Γ' μέρος)

6.5.3 Έλεγχος της παραγωγής ή/και της ποιότητας
Ας εξετάσουμε τώρα άλλους παράγοντες, πλην του κόστους, οι οποίοι επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς ή ιδιοκατασκευής. Για την ιδιοκατασκευή ενός είδους, ιδιαίτερη βαρύτητα μπορεί να έχουν ο έλεγχος της παραγωγής και ο έλεγχος της ποιότητας.
Απαιτήσεις Παραγωγής
Η ανάγκη για συνεχή έλεγχο των παραγωγικών λειτουργιών είναι ιδιαίτερα έντονη σε κάποιες επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση της οποίας η ζήτηση των προϊόντων υφίσταται ακραίες και επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις διαπιστώνει ότι η παραγωγική της λειτουργία θα πρέπει να υλοποιείται με αυστηρά καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Αυτή η επιχείρηση, συνήθως, διατηρεί μικρό απόθεμα όλων των ειδών που χρησιμοποιούνται σε πολλά διαφορετικά προϊόντα. Αντίθετα, παράγει κατά παραγγελία εκείνα τα είδη που είναι εξειδικευμένα για την παραγωγή ενός προϊόντος ή την ικανοποίηση συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ως εκ τούτου, οι διακυμάνσεις στις πωλήσεις προϊόντων που χρησιμοποιούν μοναδικά είδη επηρεάζουν το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό πολλών εργασιών συναρμολόγησης καθώς και τη γραμμή παραγωγής των επιμέρους ειδών. Κατ’ επέκταση, η απόδοση των λειτουργιών συναρμολόγησης εξαρτάται από την ικανότητα της επιχείρησης να προμηθεύεται εγκαίρως αυτά τα μοναδικά και μη αποθεματοποιημένα είδη.
Οι περισσότεροι προμηθευτές που εξυπηρετούν πολλαπλούς πελάτες συνήθως δεν δύνανται να ενσωματώσουν άμεσα μια παραγγελία ενός εξειδικευμένου είδους στα υπάρχοντα χρονοδιαγράμματα, εκτός εάν λειτουργούν βάσει J.I.T. ή βάσει σύμβασης εταιρικής συνεργασίας. Εάν ο χρήστης δεν αποδέχεται τις απαιτήσεις των προμηθευτών σχετικά με τους χρόνους ανοχής, η μόνη εναλλακτική λύση που διαθέτει είναι να αναλάβει ο ίδιος τον έλεγχο της παραγωγής του είδους. Επομένως, με την ιδιοκατασκευή του είδους ο χρήστης αποκτά τον ζητούμενο έλεγχο. Είναι πιθανόν άμεσα να αναθεωρήσει τις προτεραιότητες των εργασιών, να ανακατανείμει εργοδηγούς και μηχανές σε συγκεκριμένες εργασίες και να απαιτήσει υπερωριακή εργασία εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Μερικές επιχειρήσεις, επίσης, επιλέγουν να ιδιοκατασκευάζουν κάποια κρίσιμα είδη προκειμένου να διασφαλίσουν τη ροή του εφοδιασμού αυτών στα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτού του είδους η ολοκλήρωση διαφυλάσσει την επιχείρηση από πιθανές διακοπές της παραγωγικής διαδικασίας εξαιτίας εργασιακών προβλημάτων εκ μέρους του προμηθευτή, απεργιών στα μέσα μεταφοράς και άλλων προβλημάτων εξυπηρέτησης εκ μέρους του προμηθευτή. Αυτά τα ζητήματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά όταν πρόκειται για είδη που ενσωματώνονται σε αυτοματοποιημένες μονάδες παραγωγής, όπου οι νεκροί χρόνοι είναι εξαιρετικά δαπανηροί. Εάν η επιλογή της ιδιοκατασκευής μειώσει τον κίνδυνο διακοπών της παραγωγής, αυτό μπορεί να δικαιολογήσει την ενδεχόμενη επιβάρυνση στο κόστος των υλικών.
Απαιτήσεις Ποιότητας
Οι εξειδικευμένες απαιτήσεις ποιότητας συχνά καθιστούν αναγκαίο τον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής ενός είδους. Ορισμένα μέρη τεχνικών προϊόντων είναι μερικές φορές ιδιαίτερα δύσκολο να παραχθούν. Η δυσκολία αυτή συχνά αυξάνεται εξαιτίας της ανάγκης κάλυψης εξαιρετικά ακριβών προδιαγραφών ποιότητας για το συγκεκριμένο είδος. Σε ορισμένους τεχνολογικούς κλάδους ή σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, ο χρήστης μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με ανεπαρκή απόδοση από πλευράς του προμηθευτή εξαιτίας της εξειδίκευσης της ανατιθέμενης δραστηριότητας. Κάποιες επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα εκτέλεσης μιας αποδοτικής παραγωγικής λειτουργίας από ότι οι εξωτερικοί προμηθευτές.
Ένας χρήστης, συνήθως, αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα από τον εξωτερικό προμηθευτή τις λειτουργικές λεπτομέρειες που συνδέονται με τη χρήση ενός είδους. Κατά συνέπεια, εάν η επιχείρηση κατασκευάσει η ίδια το είδος, υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των τμημάτων συναρμολόγησης και παραγωγής του είδους. Η διενέργεια και των δύο εργασιών κάτω από την ίδια στέγη εξαλείφει πολλά προβλήματα επικοινωνίας τα οποία θα προέκυπταν μεταξύ του υπεύθυνου εφοδιασμού και του προμηθευτή του οποίου οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή. Τέλος, μεγάλες επιχειρήσεις, συνήθως, κατέχουν τεχνολογικούς πόρους ανώτερους από αυτούς που διαθέτουν μικρότεροι προμηθευτές. Αυτοί οι πόροι ίσως χρειαστούν για την επίλυση νέων τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την παραγωγή του είδους.
Για παράδειγμα, ένας παραγωγός υδραυλικών συστημάτων αναθέτει σε υπεργολάβους την παραγωγή ενός μέρους των βαλβίδων που χρησιμοποιούνται στα συστήματά του. Η παραγωγή μιας συγκεκριμένης βαλβίδας που έχει ανατεθεί σε υπεργολάβο περιελάμβανε δύσκολες μηχανουργικές εργασίες καθώς επίσης και πολύ αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Από τις πρώτες τέσσερεις παραδόσεις του προμηθευτή, ο υπεύθυνος παραγωγής των συστημάτων απέρριψε το 80% των βαλβίδων λόγω μη κάλυψης των απαιτούμενων προδιαγραφών ποιότητας. Στους επόμενους μήνες, ο υπεύθυνος παραγωγής των συστημάτων συνεργάστηκε με τον υπεργολάβο προσπαθώντας να επιλύσει τα προβλήματα ποιότητας. Όμως, με το πέρασμα του χρόνου, έγινε αντιληπτό ότι ο υπεύθυνος παραγωγής συστημάτων αφιέρωνε πολύ περισσότερο χρόνο από τον προμηθευτή στην επίλυση των προβλημάτων. Τελικά, η επιχείρηση αποφάσισε να ιδιοκατασκευάζει τη βαλβίδα. Αν και η παραγωγή της βαλβίδας παρέμεινε μια δύσκολη εργασία, ο υπεύθυνος παραγωγής συστημάτων κατάφερε να αναπτύξει τις απαραίτητες τεχνικές για την παραγωγή μιας ικανοποιητικής, από άποψη ποιότητας, βαλβίδας με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό απόρριψης.
6.5.4 Ανάθεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τρίτους
Η ανάθεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τρίτους αναφέρεται στη μεταφορά της ευθύνης υλοποίησης δραστηριοτήτων οι οποίες μέχρι σήμερα υλοποιούντο εντός της επιχείρησης. Πολλές εταιρίες συμβούλων συναγωνίζονται μεταξύ τους για να γίνουν εξωτερικοί πάροχοι αυτών των υπηρεσιών. Επιχειρήσεις οι οποίες παλαιότερα ανέθεταν μόνο υπηρεσίες πληροφορικής, σήμερα αναθέτουν σε τρίτους πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες δεν θεωρούνται κρίσιμες. Διαφήμιση, συντήρηση, εσωτερικός έλεγχος, μεταφορά και διαχείριση ανθρώπινων πόρων είναι υπηρεσίες που συχνά ανατίθενται σε τρίτους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αναθέτουν σε τρίτους κύριες λειτουργίες όπως Lοgistics, διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού. Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι αποκομίζουν αρκετά οφέλη, πέραν της μείωσης του κόστους, από την ανάθεση αυτών των δραστηριοτήτων σε τρίτους. Αποκτούν πλεονεκτήματα από τη συνεργασία τους με καινοτόμους και εξειδικευμένους προμηθευτές.
Μερικές επιχειρήσεις ιδιοκατασκευάζουν ορισμένα είδη, διότι επιθυμούν να προστατεύσουν την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει στις διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής. Το θέμα αυτό ανακύπτει κυρίως σε κλάδους με έντονο ανταγωνισμό, στους οποίους η σχεδίαση και το κόστος διαδραματίζουν ασυνήθιστα σημαντικό ρόλο. Επιπλέον, μια επιχείρηση είναι πιθανόν να προχωρήσει στην ιδιοκατασκευή ενός είδους για το οποίο μια άδεια ευρεσιτεχνίας δεν παρέχει επαρκή προστασία έναντι των απομιμήσεων.
6.5.5 Τεχνολογικός κίνδυνος
Οι κύκλοι ζωής της τεχνολογίας είναι σημαντικός παράγοντας σε μια απόφαση αγοράς ή ιδιοκατασκευής. Μια τεχνολογία η οποία συνεχώς αλλάζει, χαρακτηρίζεται από  περιορισμένους κύκλους ζωής. Για είδη που παράγονται βάσει αυτής της τεχνολογίας, πιθανόν να είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένη η ιδιοκατασκευή. Η επένδυση σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό δεν θα είναι αποδοτική. Η ανάθεση συνεχώς μεταβαλλόμενης τεχνολογίας σε τρίτους μεταθέτει τον κίνδυνο στον προμηθευτή. Είναι λιγότερο επικίνδυνο να επενδύσει κάποιος στην παραγωγή ενός προϊόντος που βασίζεται σε ώριμη τεχνολογία. Ο κύκλος ζωής ώριμης τεχνολογίας είναι σχετικά σταθερός και μεγάλης χρονικής διάρκειας. Οι υπεύθυνοι εφοδιασμού μελετούν με προσοχή τις αναμενόμενες αλλαγές στην τεχνολογία. Έχει μεγάλη σημασία η βαθιά γνώση των κύκλων ζωής της τεχνολογίας υλικών και παραγωγής. Δεν είναι ενδεδειγμένη ενέργεια η ανάθεση σε τρίτους της παραγωγής προϊόντων των οποίων οι προδιαγραφές μεταβάλλονται εξαιτίας συνεχών βελτιώσεων της τεχνολογίας ή εισαγωγής νέας τεχνολογίας. Οι κύκλοι ζωής της τεχνολογίας ενός είδους επηρεάζονται από τη ζήτηση και τις τεχνολογικές βελτιώσεις.
6.5.6 Αναξιόπιστοι προμηθευτές
Ορισμένες εταιρείες αποφασίζουν να ιδιοκατασκευάσουν κάποια είδη, διότι η εμπειρία έχει δείξει ότι η αξιοπιστία των διαθέσιμων προμηθευτών είναι χαμηλότερη από την απαιτούμενη. Η πιθανότητα αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων ήταν απείρως μεγαλύτερη στο παρελθόν. Σήμερα, ο ανταγωνισμός στους περισσότερους κλάδους είναι τόσο οξύς, ώστε οι αναξιόπιστοι προμηθευτές δεν δύναται να επιβιώσουν. Ωστόσο, αναξιοπιστία στις παραδόσεις ή χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης εμφανίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις νέων, εξειδικευμένων κλάδων, όπου παραμένει ακόμη χαμηλός ο ανταγωνισμός. Τις επιχειρήσεις αυτού του τύπου χαρακτηρίζουν οι χαμηλές πωλήσεις, οι απαιτήσεις για πολύ εξειδικευμένο παραγωγικό εξοπλισμό και η αποκλειστική κατοχή νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.
Η προαναφερόμενη εξαίρεση αφορά στην περίπτωση της επιχείρησης που αγοράζει μικρό μόνο κλάσμα της συνολικής παραγωγής ενός προμηθευτή. Ακόμη και οι προμηθευτές που χαίρουν καλής φήμης, αναγκάζονται, μερικές φορές, να υποβιβάσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης πολύ μικρών πελατών προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους μεγάλους πελάτες τους. Ανεξαρτήτως της αιτίας, η συνεχής αναξιόπιστη απόδοση ενός προμηθευτή είναι συνθήκη ικανή για την αλλαγή ή την επανεξέταση της αρχικής απόφασης αγοράς ή ιδιοκατασκευής.
6.5.7 Εξειδικευμένη τεχνογνωσία των προμηθευτών
Ένας από τους πρωταρχικούς λόγους επιλογής της απόφασης για αγορά ενός είδους έναντι της ιδιοκατασκευής του είναι η επιθυμια του χρήστη να εκμεταλλευτεί τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επένδυση σε έρευνα των διαφόρων προμηθευτών.
Για να μη θεωρηθεί ότι όλη η προηγούμενη αναφορά περί αποφάσεων αγοράς αλλοιώνει τη συνολική εικόνα για τις προμήθειες και τον εφοδιασμό, πρέπει να σημειώσουμε ότι μια τυπική βιομηχανία δαπανά πάνω από το 50% της αξίας των πωλήσεών της για αγορές από εξωτερικούς προμηθευτές. Η μοντέρνα βιομηχανία είναι άκρως εξειδικευμένη. Καμιά συνήθης επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, δεν πιστεύει ότι διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία για να κατασκευάσει με αποδοτικό τρόπο το μεγαλύτερο μέρος των υλικών παραγωγής. Οι μεγάλες εταιρείες δαπανούν εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε έρευνα προϊόντων και διεργασιών. Ο καρπός αυτών των ερευνών και η τεχνογνωσία που δημιουργείται διατίθενται στους πελάτες υπό τη μορφή προϊόντων υψηλού επιπέδου. Η επιχείρηση που θα αποποιηθεί αυτών των πλεονεκτημάτων χάριν της ιδιοκατασκευής θα πρέπει, πριν πάρει την τελική απόφαση, να αξιολογήσει πολύ προσεκτικά τα μακροπρόθεσμα οφέλη από τη βιομηχανική εξειδίκευση.
6.5.8 Απαιτήσεις μικρών ποσοτήτων
Όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες ενός είδους, συνήθως αποφασίζει να το αγοράσει. Η τυπική επιχείρηση πασχίζει να συγκεντρώσει όλη την παραγωγική της προσπάθεια σε τομείς στους οποίους έχει μεγαλύτερη απόδοση και κερδοφορία. Η διαδικασία σχεδιασμού, εξοπλισμού, προγραμματισμού και έναρξης της παραγωγής ενός νέου είδους είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Αυτά τα σταθερά κόστη ανακτώνται πιο εύκολα από μεγάλους κύκλους παραγωγής. Συνεπώς, τις περισσότερες φορές ο χρήστης μικρών ποσοτήτων αναζητάει προμηθευτές, οι οποίοι εξειδικεύονται στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου είδους που το παράγουν οικονομικά σε μεγάλες ποσότητες. Οι εξειδικευμένοι προμηθευτές δύνανται να πωλούν ένα είδος σε μεγάλο αριθμό χρηστών σε οποιαδήποτε επιθυμητή ποσότητα και σε σχετικά χαμηλές τιμές.
Η παραγωγή μοναδικών μη-τυποποιημένων ειδών σε μικρές ποσότητες είναι πιθανόν να μην αποτελεί ελκυστική πρόταση για τους εξωτερικούς προμηθευτές. Ο κάθε προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επικεντρώνεται αρχικά σε πελάτες που αγοράζουν μεγάλες ποσότητες με υψηλή κερδοφορία. Ως εκ τούτου, μπορεί να εμφανιστούν περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης θα αναγκαστεί να ιδιοκατασκευάσει ένα μη-τυποποιημένο είδος που χρησιμοποιεί σε μικρές ποσότητες. Πάντως, σε γενικές γραμμές, με την τυποποίηση ενός είδους αυξάνεται αναλογικά η τάση για αγορά.
6.5.9 Περιορισμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις
Ένας άλλος λόγος που ενισχύει την αγορά ορισμένων ειδών έναντι της ιδιοκατασκευής είναι οι περιορισμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις των μονάδων του χρήστη. Μια επιχείρηση με περιορισμένες εγκαταστάσεις προσπαθεί να τις αξιοποιήσει πλήρως στις πλέον επικερδείς παραγωγικές της δραστηριότητες. Στη συνέχεια στηρίζεται σε εξωτερικούς προμηθευτές για την κάλυψη των επιπλέον απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, η επιχείρηση πιθανόν να ικανοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της μέσω της αγοράς, λόγω πληρότητας των παραγωγικών της μονάδων. Αντίθετα, σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, καθώς ελευθερώνεται η παραγωγική της δυναμικότητα, οι αναθέσεις της μπορεί να εμφανίσουν αξιοσημείωτη μείωση.
6.5.10 Σταθερότητα εργατικού δυναμικού
Στενά συνδεδεμένος με το ζήτημα των παραγωγικών εγκαταστάσεων είναι ο παράγοντας σταθερότητας του εργατικού δυναμικού. Διακυμάνσεις στα επίπεδα παραγωγής αναγκάζουν την επιχείρηση να αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυξομειώσεων του εργατικού της δυναμικού, ώστε να συμβαδίζει με τη ζήτηση της παραγωγής. Επιπλέον, σημαντικές και συνεχείς διακυμάνσεις επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού. Όσο μεγαλύτερη αστάθεια παρουσιάζει η λειτουργία μιας επιχείρησης, τόσο δυσκολότερα μπορεί να διατηρηθεί ένα ικανό εργατικό δυναμικό.
Κατά την περίοδο που μια επιχείρηση καταγράφει τα μεγέθη των διαφόρων τομέων της παραγωγικής της λειτουργίας, λαμβάνονται πολλές αποφάσεις αγοράς ή ιδιοκατασκευής. Ένας παράγοντας που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόφαση αυτή είναι η επιθυμια της εταιρείας να αναπτύξει μια υπεύθυνη ομάδα εργαζομένων με ενδιαφέρον και υψηλό βαθμό εταιρικής αφοσίωσης. Γνωρίζοντας ότι η σταθερότητα της απασχόλησης διευκολύνει την επίτευξη αυτού του στόχου, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να απασχολήσει λιγότερο προσωπικό από τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής της μονάδας. Ο στόχος είναι να διατηρήσει, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη σταθερότητα της παραγωγικής της λειτουργίας και να ικανοποιήσει τις επιπλέον απαιτήσεις αγοράζοντας από εξωτερικούς προμηθευτές. Αυτή η πολιτική είναι εξαιρετικά αποτελεσματική σε επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα παράγονται, κατά κύριο λόγο, από γενικής χρήσης μηχανήματα. Μηχανήματα, καθώς και προσωπικό, που δύνανται να εκτελούν ποικιλία διαφορετικών εργασιών, παρέχουν την εσωτερική ευελιξία που απαιτείται κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση αντιμετωπίζει διακυμάνσεις στη ζήτηση.
Επιχειρήσεις που επιλύουν με επιτυχία τα προβλήματα εργατικού δυναμικού με αυτόν τον τρόπο, συχνά δημιουργούν προβλήματα στην περιοχή του εφοδιασμού. Οι εξωτερικοί προμηθευτές χρησιμοποιούνται, κατ’ ουσία, ως μέσο απορρόφησης των κραδασμών από τις διακυμάνσεις της παραγωγής. Αυτή η ενέργεια μεταφέρει πολλά από τα προβλήματα των διακυμάνσεων της παραγωγής από το χρήστη στον προμηθευτή. Συνεπώς, η ικανότητα του προμηθευτή να απορροφήσει αυτούς τους κραδασμούς της παραγωγής είναι πολύ σημαντική.
Δύο παράγοντες, εν πολλοίς, προσδιορίζουν την ικανότητα ενός προμηθευτή να απορροφήσει μεταβαλλόμενες παραγγελίες:
Η ομοιότητα των εργασιών για την παραγωγή του αγοραζόμενου είδους με την παραγωγή άλλων ειδών του προμηθευτή. Όσο πιο πολύ ταυτίζονται οι προδιαγραφές των ειδών, τόσο ελαττώνεται η δαπάνη για ειδικό σχεδιασμό της παραγωγής για το συγκεκριμένο χρήστη.
Ο βαθμός που οι παραγγελίες των άλλων πελατών αντισταθμίζουν τις αυξομειώσεις που δημιουργούνται στη παραγωγική διαδικασία του προμηθευτή. Όσο σταθερότερα λειτουργεί η γραμμή παραγωγής του προμηθευτή, τόσο μικρότερη είναι η επίδραση των διακυμάνσεων από έναν συγκεκριμένο πελάτη.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο προμηθευτής, όπως άλλωστε και ο χρήστης, προτιμά να διατηρεί μια σταθερή παραγωγική λειτουργία. Κατά συνέπεια, πολλοί προμηθευτές δεν θα ενδιαφερθούν για χρήστη ο οποίος αγοράζει μόνο για να καλύψει τις ανάγκες του σε περιόδους αιχμής. Είναι φυσικό να τίθεται το ερώτημα: «Είναι δυνατόν να ενθαρρυνθεί ο προμηθευτής να ικανοποιήσει έναν αγοραστή ο οποίος τον χρησιμοποιεί μόνο σε περιόδους πλεονασματικών εργασιών;» Αυτό το ερώτημα πρέπει να εξετάζεται πριν την απόφαση αγοράς με τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Υπάρχει και τρίτη επιλογή για τη διατήρηση σταθερού εργατικού δυναμικού. Μια επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει να μισθώσει εργασία στην προσπάθειά της να διατηρήσει σταθερό αριθμό προσωπικού σε περιόδους διακυμάνσεων της παραγωγής. Εξωτερικό εργατικό δυναμικό, σε προσωρινή βάση, χρησιμοποιείται υποστηρικτικά αντί μόνιμων προσλήψεων ή της ανάθεσης ολόκληρης της δραστηριότητας σε τρίτους. Η εκμίσθωση εργασίας μπορεί να καλύψει ανάγκες όλων των βαθμίδων, από απλές υπαλληλικές θέσεις μέχρι εξειδικευμένο προσωπικό υψηλού επιπέδου. Με την επιλογή μισθωμένου προσωπικού κατάλληλου για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας διασφαλίζεται η ποιότητα. Ο υπεύθυνος εφοδιασμού πρέπει να είναι ενήμερος για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκμίσθωση εργασίας. Γραφεία που παρέχουν μισθωμένο προσωπικό πρέπει να ελέγχονται και να επιλέγεται το καλύτερο. Όροι πληρωμής, δυνατότητες μετάβασης από την πρόσκαιρη στη μόνιμη απασχόληση, καθώς και διαφοροποιήσεις στην ανάθεση των εργασιών θα πρέπει να αποφασιστούν προ της εφαρμογής σχεδίου εκμίσθωσης εργασίας.
6.5.11 Πολιτική πολλαπλών πηγών
Κάποιες επιχειρήσεις κατασκευάζουν και αγοράζουν ταυτόχρονα το ίδιο μη τυποποιημένο είδος. Η πολιτική αυτή ακολουθείται, διότι οι επιχειρήσεις επιθυμούν να εξασφαλίζουν μια δεύτερη αξιόπιστη πηγή προμήθειας, αναγνωρίζοντας ότι δεν θα είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνονται στα εσωτερικά προγράμματα παραγωγής τους για ορισμένα είδη. Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης, μια δοκιμασμένη πηγή προμήθειας είναι συχνά πρόθυμη να αυξήσει τις παραδόσεις του συγκεκριμένου είδους, σε προσωρινή βάση, μέχρι τα πράγματα να αποκατασταθούν.
6.5.12 Θέματα διοικητικού ελέγχου
Ενίοτε οι επιχειρήσεις αγοράζουν και κατασκευάζουν το ίδιο είδος, στοχεύοντας να αναπτύξουν μια βάση πληροφοριών για λόγους διοικητικού ελέγχου. Κάποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το κόστος και τα επίπεδα ποιότητας των προμηθευτών τους ως μέτρο σύγκρισης της εσωτερικής απόδοσης της παραγωγής τους. Εάν το εσωτερικό κόστος συγκεκριμένου είδους υπερβαίνει το κόστος του προμηθευτή, ο χρήστης συνάγει ότι κάποιο στοιχείο κόστους διαφεύγει κάπου στο δικό του σύστημα παραγωγής. Η έρευνα συχνά αποκαλύπτει ένα ή περισσότερα προβλήματα, κάποια από τα οποία μερικές φορές εκτείνονται και σε άλλους τομείς της παραγωγής. Οι βελτιώσεις που εφαρμόζονται πιθανόν να έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος, καθώς επηρεάζουν διεργασίες των οποίων κάποιες δυσλειτουργίες δεν είχαν ποτέ επισημανθεί.
6.5.13 Θέματα προμηθειών και αποθεμάτων
Η απόφαση αγοράς είναι πολλαπλά ωφέλιμη τόσο για τη διοίκηση προμηθειών όσο και για τη διαχείριση αποθεμάτων. Για τη διοίκηση προμηθειών, μια απόφαση αγοράς κατά βάση σημαίνει ότι έχει λιγότερα είδη να αγοράσει και λιγότερους προμηθευτές να διαχειριστεί. Συνήθως, όταν ένα είδος ιδιοκατασκευάζεται, ένας αριθμός διαφορετικών υλικών ή εξαρτημάτων πρέπει να αγοραστούν ώστε να υποστηριχθεί η ιδιοπαραγωγή. Αντίστοιχα, μια απόφαση αγοράς συνήθως περιλαμβάνει έναν ή δύο προμηθευτές και σχετική μείωση στις διαδικασίες αγοράς, καταγραφής και παρακολούθησης. Ανάλογη μείωση στον όγκο εργασίας παρατηρείται στην παραλαβή, στην επιθεώρηση, στην αποθήκευση και στη διαχείριση των αποθεμάτων. Συνήθως μειώνεται και η επένδυση σε αποθέματα.

Έλεγχος της παραγωγής ή/και της ποιότητας

Ας εξετάσουμε τώρα άλλους παράγοντες, πλην του κόστους, οι οποίοι επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς ή ιδιοκατασκευής. Για την ιδιοκατασκευή ενός είδους, ιδιαίτερη βαρύτητα μπορεί να έχουν ο έλεγχος της παραγωγής και ο έλεγχος της ποιότητας.

Απαιτήσεις Παραγωγής
Η ανάγκη για συνεχή έλεγχο των παραγωγικών λειτουργιών είναι ιδιαίτερα έντονη σε κάποιες επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση της οποίας η ζήτηση των προϊόντων υφίσταται ακραίες και επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις διαπιστώνει ότι η παραγωγική της λειτουργία θα πρέπει να υλοποιείται με αυστηρά καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Αυτή η επιχείρηση, συνήθως, διατηρεί μικρό απόθεμα όλων των ειδών που χρησιμοποιούνται σε πολλά διαφορετικά προϊόντα. Αντίθετα, παράγει κατά παραγγελία εκείνα τα είδη που είναι εξειδικευμένα για την παραγωγή ενός προϊόντος ή την ικανοποίηση συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ως εκ τούτου, οι διακυμάνσεις στις πωλήσεις προϊόντων που χρησιμοποιούν μοναδικά είδη επηρεάζουν το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό πολλών εργασιών συναρμολόγησης καθώς και τη γραμμή παραγωγής των επιμέρους ειδών. Κατ’ επέκταση, η απόδοση των λειτουργιών συναρμολόγησης εξαρτάται από την ικανότητα της επιχείρησης να προμηθεύεται εγκαίρως αυτά τα μοναδικά και μη αποθεματοποιημένα είδη.

Οι περισσότεροι προμηθευτές που εξυπηρετούν πολλαπλούς πελάτες συνήθως δεν δύνανται να ενσωματώσουν άμεσα μια παραγγελία ενός εξειδικευμένου είδους στα υπάρχοντα χρονοδιαγράμματα, εκτός εάν λειτουργούν βάσει J.I.T. ή βάσει σύμβασης εταιρικής συνεργασίας. Εάν ο χρήστης δεν αποδέχεται τις απαιτήσεις των προμηθευτών σχετικά με τους χρόνους ανοχής, η μόνη εναλλακτική λύση που διαθέτει είναι να αναλάβει ο ίδιος τον έλεγχο της παραγωγής του είδους. Επομένως, με την ιδιοκατασκευή του είδους ο χρήστης αποκτά τον ζητούμενο έλεγχο. Είναι πιθανόν άμεσα να αναθεωρήσει τις προτεραιότητες των εργασιών, να ανακατανείμει εργοδηγούς και μηχανές σε συγκεκριμένες εργασίες και να απαιτήσει υπερωριακή εργασία εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.

Μερικές επιχειρήσεις, επίσης, επιλέγουν να ιδιοκατασκευάζουν κάποια κρίσιμα είδη προκειμένου να διασφαλίσουν τη ροή του εφοδιασμού αυτών στα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτού του είδους η ολοκλήρωση διαφυλάσσει την επιχείρηση από πιθανές διακοπές της παραγωγικής διαδικασίας εξαιτίας εργασιακών προβλημάτων εκ μέρους του προμηθευτή, απεργιών στα μέσα μεταφοράς και άλλων προβλημάτων εξυπηρέτησης εκ μέρους του προμηθευτή. Αυτά τα ζητήματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά όταν πρόκειται για είδη που ενσωματώνονται σε αυτοματοποιημένες μονάδες παραγωγής, όπου οι νεκροί χρόνοι είναι εξαιρετικά δαπανηροί. Εάν η επιλογή της ιδιοκατασκευής μειώσει τον κίνδυνο διακοπών της παραγωγής, αυτό μπορεί να δικαιολογήσει την ενδεχόμενη επιβάρυνση στο κόστος των υλικών.

shutterstock_170079836

Απαιτήσεις Ποιότητας
Οι εξειδικευμένες απαιτήσεις ποιότητας συχνά καθιστούν αναγκαίο τον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής ενός είδους. Ορισμένα μέρη τεχνικών προϊόντων είναι μερικές φορές ιδιαίτερα δύσκολο να παραχθούν. Η δυσκολία αυτή συχνά αυξάνεται εξαιτίας της ανάγκης κάλυψης εξαιρετικά ακριβών προδιαγραφών ποιότητας για το συγκεκριμένο είδος. Σε ορισμένους τεχνολογικούς κλάδους ή σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, ο χρήστης μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με ανεπαρκή απόδοση από πλευράς του προμηθευτή εξαιτίας της εξειδίκευσης της ανατιθέμενης δραστηριότητας. Κάποιες επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα εκτέλεσης μιας αποδοτικής παραγωγικής λειτουργίας από ότι οι εξωτερικοί προμηθευτές.

Ένας χρήστης, συνήθως, αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα από τον εξωτερικό προμηθευτή τις λειτουργικές λεπτομέρειες που συνδέονται με τη χρήση ενός είδους. Κατά συνέπεια, εάν η επιχείρηση κατασκευάσει η ίδια το είδος, υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των τμημάτων συναρμολόγησης και παραγωγής του είδους. Η διενέργεια και των δύο εργασιών κάτω από την ίδια στέγη εξαλείφει πολλά προβλήματα επικοινωνίας τα οποία θα προέκυπταν μεταξύ του υπεύθυνου εφοδιασμού και του προμηθευτή του οποίου οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή. Τέλος, μεγάλες επιχειρήσεις, συνήθως, κατέχουν τεχνολογικούς πόρους ανώτερους από αυτούς που διαθέτουν μικρότεροι προμηθευτές. Αυτοί οι πόροι ίσως χρειαστούν για την επίλυση νέων τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την παραγωγή του είδους.

Για παράδειγμα, ένας παραγωγός υδραυλικών συστημάτων αναθέτει σε υπεργολάβους την παραγωγή ενός μέρους των βαλβίδων που χρησιμοποιούνται στα συστήματά του. Η παραγωγή μιας συγκεκριμένης βαλβίδας που έχει ανατεθεί σε υπεργολάβο περιελάμβανε δύσκολες μηχανουργικές εργασίες καθώς επίσης και πολύ αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Από τις πρώτες τέσσερεις παραδόσεις του προμηθευτή, ο υπεύθυνος παραγωγής των συστημάτων απέρριψε το 80% των βαλβίδων λόγω μη κάλυψης των απαιτούμενων προδιαγραφών ποιότητας. Στους επόμενους μήνες, ο υπεύθυνος παραγωγής των συστημάτων συνεργάστηκε με τον υπεργολάβο προσπαθώντας να επιλύσει τα προβλήματα ποιότητας. Όμως, με το πέρασμα του χρόνου, έγινε αντιληπτό ότι ο υπεύθυνος παραγωγής συστημάτων αφιέρωνε πολύ περισσότερο χρόνο από τον προμηθευτή στην επίλυση των προβλημάτων. Τελικά, η επιχείρηση αποφάσισε να ιδιοκατασκευάζει τη βαλβίδα. Αν και η παραγωγή της βαλβίδας παρέμεινε μια δύσκολη εργασία, ο υπεύθυνος παραγωγής συστημάτων κατάφερε να αναπτύξει τις απαραίτητες τεχνικές για την παραγωγή μιας ικανοποιητικής, από άποψη ποιότητας, βαλβίδας με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό απόρριψης.

Ανάθεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τρίτους

Η ανάθεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τρίτους αναφέρεται στη μεταφορά της ευθύνης υλοποίησης δραστηριοτήτων οι οποίες μέχρι σήμερα υλοποιούντο εντός της επιχείρησης. Πολλές εταιρίες συμβούλων συναγωνίζονται μεταξύ τους για να γίνουν εξωτερικοί πάροχοι αυτών των υπηρεσιών. Επιχειρήσεις οι οποίες παλαιότερα ανέθεταν μόνο υπηρεσίες πληροφορικής, σήμερα αναθέτουν σε τρίτους πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες δεν θεωρούνται κρίσιμες. Διαφήμιση, συντήρηση, εσωτερικός έλεγχος, μεταφορά και διαχείριση ανθρώπινων πόρων είναι υπηρεσίες που συχνά ανατίθενται σε τρίτους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αναθέτουν σε τρίτους κύριες λειτουργίες όπως Lοgistics, διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού. Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι αποκομίζουν αρκετά οφέλη, πέραν της μείωσης του κόστους, από την ανάθεση αυτών των δραστηριοτήτων σε τρίτους. Αποκτούν πλεονεκτήματα από τη συνεργασία τους με καινοτόμους και εξειδικευμένους προμηθευτές.

Μερικές επιχειρήσεις ιδιοκατασκευάζουν ορισμένα είδη, διότι επιθυμούν να προστατεύσουν την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει στις διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής. Το θέμα αυτό ανακύπτει κυρίως σε κλάδους με έντονο ανταγωνισμό, στους οποίους η σχεδίαση και το κόστος διαδραματίζουν ασυνήθιστα σημαντικό ρόλο. Επιπλέον, μια επιχείρηση είναι πιθανόν να προχωρήσει στην ιδιοκατασκευή ενός είδους για το οποίο μια άδεια ευρεσιτεχνίας δεν παρέχει επαρκή προστασία έναντι των απομιμήσεων.

shutterstock_153641882

Τεχνολογικός κίνδυνος

Οι κύκλοι ζωής της τεχνολογίας είναι σημαντικός παράγοντας σε μια απόφαση αγοράς ή ιδιοκατασκευής. Μια τεχνολογία η οποία συνεχώς αλλάζει, χαρακτηρίζεται από  περιορισμένους κύκλους ζωής. Για είδη που παράγονται βάσει αυτής της τεχνολογίας, πιθανόν να είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένη η ιδιοκατασκευή. Η επένδυση σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό δεν θα είναι αποδοτική. Η ανάθεση συνεχώς μεταβαλλόμενης τεχνολογίας σε τρίτους μεταθέτει τον κίνδυνο στον προμηθευτή. Είναι λιγότερο επικίνδυνο να επενδύσει κάποιος στην παραγωγή ενός προϊόντος που βασίζεται σε ώριμη τεχνολογία. Ο κύκλος ζωής ώριμης τεχνολογίας είναι σχετικά σταθερός και μεγάλης χρονικής διάρκειας. Οι υπεύθυνοι εφοδιασμού μελετούν με προσοχή τις αναμενόμενες αλλαγές στην τεχνολογία. Έχει μεγάλη σημασία η βαθιά γνώση των κύκλων ζωής της τεχνολογίας υλικών και παραγωγής. Δεν είναι ενδεδειγμένη ενέργεια η ανάθεση σε τρίτους της παραγωγής προϊόντων των οποίων οι προδιαγραφές μεταβάλλονται εξαιτίας συνεχών βελτιώσεων της τεχνολογίας ή εισαγωγής νέας τεχνολογίας. Οι κύκλοι ζωής της τεχνολογίας ενός είδους επηρεάζονται από τη ζήτηση και τις τεχνολογικές βελτιώσεις.

Αναξιόπιστοι προμηθευτές

Ορισμένες εταιρείες αποφασίζουν να ιδιοκατασκευάσουν κάποια είδη, διότι η εμπειρία έχει δείξει ότι η αξιοπιστία των διαθέσιμων προμηθευτών είναι χαμηλότερη από την απαιτούμενη. Η πιθανότητα αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων ήταν απείρως μεγαλύτερη στο παρελθόν. Σήμερα, ο ανταγωνισμός στους περισσότερους κλάδους είναι τόσο οξύς, ώστε οι αναξιόπιστοι προμηθευτές δεν δύναται να επιβιώσουν. Ωστόσο, αναξιοπιστία στις παραδόσεις ή χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης εμφανίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις νέων, εξειδικευμένων κλάδων, όπου παραμένει ακόμη χαμηλός ο ανταγωνισμός. Τις επιχειρήσεις αυτού του τύπου χαρακτηρίζουν οι χαμηλές πωλήσεις, οι απαιτήσεις για πολύ εξειδικευμένο παραγωγικό εξοπλισμό και η αποκλειστική κατοχή νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Η προαναφερόμενη εξαίρεση αφορά στην περίπτωση της επιχείρησης που αγοράζει μικρό μόνο κλάσμα της συνολικής παραγωγής ενός προμηθευτή. Ακόμη και οι προμηθευτές που χαίρουν καλής φήμης, αναγκάζονται, μερικές φορές, να υποβιβάσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης πολύ μικρών πελατών προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους μεγάλους πελάτες τους. Ανεξαρτήτως της αιτίας, η συνεχής αναξιόπιστη απόδοση ενός προμηθευτή είναι συνθήκη ικανή για την αλλαγή ή την επανεξέταση της αρχικής απόφασης αγοράς ή ιδιοκατασκευής.

Εξειδικευμένη τεχνογνωσία των προμηθευτών

Ένας από τους πρωταρχικούς λόγους επιλογής της απόφασης για αγορά ενός είδους έναντι της ιδιοκατασκευής του είναι η επιθυμια του χρήστη να εκμεταλλευτεί τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επένδυση σε έρευνα των διαφόρων προμηθευτών.

Για να μη θεωρηθεί ότι όλη η προηγούμενη αναφορά περί αποφάσεων αγοράς αλλοιώνει τη συνολική εικόνα για τις προμήθειες και τον εφοδιασμό, πρέπει να σημειώσουμε ότι μια τυπική βιομηχανία δαπανά πάνω από το 50% της αξίας των πωλήσεών της για αγορές από εξωτερικούς προμηθευτές. Η μοντέρνα βιομηχανία είναι άκρως εξειδικευμένη. Καμιά συνήθης επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, δεν πιστεύει ότι διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία για να κατασκευάσει με αποδοτικό τρόπο το μεγαλύτερο μέρος των υλικών παραγωγής. Οι μεγάλες εταιρείες δαπανούν εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε έρευνα προϊόντων και διεργασιών. Ο καρπός αυτών των ερευνών και η τεχνογνωσία που δημιουργείται διατίθενται στους πελάτες υπό τη μορφή προϊόντων υψηλού επιπέδου. Η επιχείρηση που θα αποποιηθεί αυτών των πλεονεκτημάτων χάριν της ιδιοκατασκευής θα πρέπει, πριν πάρει την τελική απόφαση, να αξιολογήσει πολύ προσεκτικά τα μακροπρόθεσμα οφέλη από τη βιομηχανική εξειδίκευση.

shutterstock_153984941

Απαιτήσεις μικρών ποσοτήτων

Όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες ενός είδους, συνήθως αποφασίζει να το αγοράσει. Η τυπική επιχείρηση πασχίζει να συγκεντρώσει όλη την παραγωγική της προσπάθεια σε τομείς στους οποίους έχει μεγαλύτερη απόδοση και κερδοφορία. Η διαδικασία σχεδιασμού, εξοπλισμού, προγραμματισμού και έναρξης της παραγωγής ενός νέου είδους είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Αυτά τα σταθερά κόστη ανακτώνται πιο εύκολα από μεγάλους κύκλους παραγωγής. Συνεπώς, τις περισσότερες φορές ο χρήστης μικρών ποσοτήτων αναζητάει προμηθευτές, οι οποίοι εξειδικεύονται στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου είδους που το παράγουν οικονομικά σε μεγάλες ποσότητες. Οι εξειδικευμένοι προμηθευτές δύνανται να πωλούν ένα είδος σε μεγάλο αριθμό χρηστών σε οποιαδήποτε επιθυμητή ποσότητα και σε σχετικά χαμηλές τιμές.

Η παραγωγή μοναδικών μη-τυποποιημένων ειδών σε μικρές ποσότητες είναι πιθανόν να μην αποτελεί ελκυστική πρόταση για τους εξωτερικούς προμηθευτές. Ο κάθε προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επικεντρώνεται αρχικά σε πελάτες που αγοράζουν μεγάλες ποσότητες με υψηλή κερδοφορία. Ως εκ τούτου, μπορεί να εμφανιστούν περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης θα αναγκαστεί να ιδιοκατασκευάσει ένα μη-τυποποιημένο είδος που χρησιμοποιεί σε μικρές ποσότητες. Πάντως, σε γενικές γραμμές, με την τυποποίηση ενός είδους αυξάνεται αναλογικά η τάση για αγορά.

Περιορισμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις

Ένας άλλος λόγος που ενισχύει την αγορά ορισμένων ειδών έναντι της ιδιοκατασκευής είναι οι περιορισμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις των μονάδων του χρήστη. Μια επιχείρηση με περιορισμένες εγκαταστάσεις προσπαθεί να τις αξιοποιήσει πλήρως στις πλέον επικερδείς παραγωγικές της δραστηριότητες. Στη συνέχεια στηρίζεται σε εξωτερικούς προμηθευτές για την κάλυψη των επιπλέον απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, η επιχείρηση πιθανόν να ικανοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της μέσω της αγοράς, λόγω πληρότητας των παραγωγικών της μονάδων. Αντίθετα, σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, καθώς ελευθερώνεται η παραγωγική της δυναμικότητα, οι αναθέσεις της μπορεί να εμφανίσουν αξιοσημείωτη μείωση.

Σταθερότητα εργατικού δυναμικού

Στενά συνδεδεμένος με το ζήτημα των παραγωγικών εγκαταστάσεων είναι ο παράγοντας σταθερότητας του εργατικού δυναμικού. Διακυμάνσεις στα επίπεδα παραγωγής αναγκάζουν την επιχείρηση να αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυξομειώσεων του εργατικού της δυναμικού, ώστε να συμβαδίζει με τη ζήτηση της παραγωγής. Επιπλέον, σημαντικές και συνεχείς διακυμάνσεις επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού. Όσο μεγαλύτερη αστάθεια παρουσιάζει η λειτουργία μιας επιχείρησης, τόσο δυσκολότερα μπορεί να διατηρηθεί ένα ικανό εργατικό δυναμικό.

Κατά την περίοδο που μια επιχείρηση καταγράφει τα μεγέθη των διαφόρων τομέων της παραγωγικής της λειτουργίας, λαμβάνονται πολλές αποφάσεις αγοράς ή ιδιοκατασκευής. Ένας παράγοντας που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόφαση αυτή είναι η επιθυμια της εταιρείας να αναπτύξει μια υπεύθυνη ομάδα εργαζομένων με ενδιαφέρον και υψηλό βαθμό εταιρικής αφοσίωσης. Γνωρίζοντας ότι η σταθερότητα της απασχόλησης διευκολύνει την επίτευξη αυτού του στόχου, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να απασχολήσει λιγότερο προσωπικό από τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής της μονάδας. Ο στόχος είναι να διατηρήσει, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη σταθερότητα της παραγωγικής της λειτουργίας και να ικανοποιήσει τις επιπλέον απαιτήσεις αγοράζοντας από εξωτερικούς προμηθευτές. Αυτή η πολιτική είναι εξαιρετικά αποτελεσματική σε επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα παράγονται, κατά κύριο λόγο, από γενικής χρήσης μηχανήματα. Μηχανήματα, καθώς και προσωπικό, που δύνανται να εκτελούν ποικιλία διαφορετικών εργασιών, παρέχουν την εσωτερική ευελιξία που απαιτείται κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση αντιμετωπίζει διακυμάνσεις στη ζήτηση.

Επιχειρήσεις που επιλύουν με επιτυχία τα προβλήματα εργατικού δυναμικού με αυτόν τον τρόπο, συχνά δημιουργούν προβλήματα στην περιοχή του εφοδιασμού. Οι εξωτερικοί προμηθευτές χρησιμοποιούνται, κατ’ ουσία, ως μέσο απορρόφησης των κραδασμών από τις διακυμάνσεις της παραγωγής. Αυτή η ενέργεια μεταφέρει πολλά από τα προβλήματα των διακυμάνσεων της παραγωγής από το χρήστη στον προμηθευτή. Συνεπώς, η ικανότητα του προμηθευτή να απορροφήσει αυτούς τους κραδασμούς της παραγωγής είναι πολύ σημαντική.

Δύο παράγοντες, εν πολλοίς, προσδιορίζουν την ικανότητα ενός προμηθευτή να απορροφήσει μεταβαλλόμενες παραγγελίες:
  • Η ομοιότητα των εργασιών για την παραγωγή του αγοραζόμενου είδους με την παραγωγή άλλων ειδών του προμηθευτή. Όσο πιο πολύ ταυτίζονται οι προδιαγραφές των ειδών, τόσο ελαττώνεται η δαπάνη για ειδικό σχεδιασμό της παραγωγής για το συγκεκριμένο χρήστη.
  • Ο βαθμός που οι παραγγελίες των άλλων πελατών αντισταθμίζουν τις αυξομειώσεις που δημιουργούνται στη παραγωγική διαδικασία του προμηθευτή. Όσο σταθερότερα λειτουργεί η γραμμή παραγωγής του προμηθευτή, τόσο μικρότερη είναι η επίδραση των διακυμάνσεων από έναν συγκεκριμένο πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο προμηθευτής, όπως άλλωστε και ο χρήστης, προτιμά να διατηρεί μια σταθερή παραγωγική λειτουργία. Κατά συνέπεια, πολλοί προμηθευτές δεν θα ενδιαφερθούν για χρήστη ο οποίος αγοράζει μόνο για να καλύψει τις ανάγκες του σε περιόδους αιχμής. Είναι φυσικό να τίθεται το ερώτημα: «Είναι δυνατόν να ενθαρρυνθεί ο προμηθευτής να ικανοποιήσει έναν αγοραστή ο οποίος τον χρησιμοποιεί μόνο σε περιόδους πλεονασματικών εργασιών;» Αυτό το ερώτημα πρέπει να εξετάζεται πριν την απόφαση αγοράς με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Υπάρχει και τρίτη επιλογή για τη διατήρηση σταθερού εργατικού δυναμικού. Μια επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει να μισθώσει εργασία στην προσπάθειά της να διατηρήσει σταθερό αριθμό προσωπικού σε περιόδους διακυμάνσεων της παραγωγής. Εξωτερικό εργατικό δυναμικό, σε προσωρινή βάση, χρησιμοποιείται υποστηρικτικά αντί μόνιμων προσλήψεων ή της ανάθεσης ολόκληρης της δραστηριότητας σε τρίτους. Η εκμίσθωση εργασίας μπορεί να καλύψει ανάγκες όλων των βαθμίδων, από απλές υπαλληλικές θέσεις μέχρι εξειδικευμένο προσωπικό υψηλού επιπέδου. Με την επιλογή μισθωμένου προσωπικού κατάλληλου για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας διασφαλίζεται η ποιότητα. Ο υπεύθυνος εφοδιασμού πρέπει να είναι ενήμερος για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκμίσθωση εργασίας. Γραφεία που παρέχουν μισθωμένο προσωπικό πρέπει να ελέγχονται και να επιλέγεται το καλύτερο. Όροι πληρωμής, δυνατότητες μετάβασης από την πρόσκαιρη στη μόνιμη απασχόληση, καθώς και διαφοροποιήσεις στην ανάθεση των εργασιών θα πρέπει να αποφασιστούν προ της εφαρμογής σχεδίου εκμίσθωσης εργασίας.

shutterstock_152101103

Πολιτική πολλαπλών πηγών

Κάποιες επιχειρήσεις κατασκευάζουν και αγοράζουν ταυτόχρονα το ίδιο μη τυποποιημένο είδος. Η πολιτική αυτή ακολουθείται, διότι οι επιχειρήσεις επιθυμούν να εξασφαλίζουν μια δεύτερη αξιόπιστη πηγή προμήθειας, αναγνωρίζοντας ότι δεν θα είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνονται στα εσωτερικά προγράμματα παραγωγής τους για ορισμένα είδη. Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης, μια δοκιμασμένη πηγή προμήθειας είναι συχνά πρόθυμη να αυξήσει τις παραδόσεις του συγκεκριμένου είδους, σε προσωρινή βάση, μέχρι τα πράγματα να αποκατασταθούν.

Θέματα διοικητικού ελέγχου

Ενίοτε οι επιχειρήσεις αγοράζουν και κατασκευάζουν το ίδιο είδος, στοχεύοντας να αναπτύξουν μια βάση πληροφοριών για λόγους διοικητικού ελέγχου. Κάποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το κόστος και τα επίπεδα ποιότητας των προμηθευτών τους ως μέτρο σύγκρισης της εσωτερικής απόδοσης της παραγωγής τους. Εάν το εσωτερικό κόστος συγκεκριμένου είδους υπερβαίνει το κόστος του προμηθευτή, ο χρήστης συνάγει ότι κάποιο στοιχείο κόστους διαφεύγει κάπου στο δικό του σύστημα παραγωγής. Η έρευνα συχνά αποκαλύπτει ένα ή περισσότερα προβλήματα, κάποια από τα οποία μερικές φορές εκτείνονται και σε άλλους τομείς της παραγωγής. Οι βελτιώσεις που εφαρμόζονται πιθανόν να έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος, καθώς επηρεάζουν διεργασίες των οποίων κάποιες δυσλειτουργίες δεν είχαν ποτέ επισημανθεί.

Θέματα προμηθειών και αποθεμάτων

Η απόφαση αγοράς είναι πολλαπλά ωφέλιμη τόσο για τη διοίκηση προμηθειών όσο και για τη διαχείριση αποθεμάτων. Για τη διοίκηση προμηθειών, μια απόφαση αγοράς κατά βάση σημαίνει ότι έχει λιγότερα είδη να αγοράσει και λιγότερους προμηθευτές να διαχειριστεί. Συνήθως, όταν ένα είδος ιδιοκατασκευάζεται, ένας αριθμός διαφορετικών υλικών ή εξαρτημάτων πρέπει να αγοραστούν ώστε να υποστηριχθεί η ιδιοπαραγωγή. Αντίστοιχα, μια απόφαση αγοράς συνήθως περιλαμβάνει έναν ή δύο προμηθευτές και σχετική μείωση στις διαδικασίες αγοράς, καταγραφής και παρακολούθησης. Ανάλογη μείωση στον όγκο εργασίας παρατηρείται στην παραλαβή, στην επιθεώρηση, στην αποθήκευση και στη διαχείριση των αποθεμάτων. Συνήθως μειώνεται και η επένδυση σε αποθέματα.

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 21 Μάρτιος 2014 16:25)

 
Login

Publications

Supply Management Textbook

Supply Management Dictionary